دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

محمد امین شایگان    

دکترا - استاد یار

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

ملیحه ثابتی    

دکترا - استاد یار

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

مهدی محرابی    

دکترا - استاد یار

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

الهام پروین نیا    

دکترا - استاد یار

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

مهدی روپایی    

دکترا

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

امین طوسی   

فوق لیسانس

محاسبات علمی

پست الكترونیك: @yahoo.com

مهدی صفر پور   

فوق لیسانس

شبکه های کامپیوتری

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد حسین شکور    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد یثربی    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد علی تبر زد    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

کاظم براتی مهر    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

رویا بهروزی    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

فرزاد قهرمانی    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

صدیقه طاهری    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

غلامرضا ستوده    

دکترا

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد رضا خجسته    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

وحید صفاری    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

مجید رضا محب پور    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com