دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

دکتر مهدی محرابی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دکتر مهدی محرابی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دکتر الهام پروین نیا

معماری کامپیوتر

دکترا

دکتر الهام پروین نیا