دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

فرشاد پسران    

دکترای تخصصی

مهندسی هسته ای

پست الكترونیك: fpesaran@gmail.com

مهدی متوسل    

دکترای تخصصی

برق

پست الكترونیك: mehdi_motvasel@yahoo.com

حامد آگاهی    

دکترا- استاد یار

کنترل

پست الكترونیك: agahi23@yahoo.com

حمید آزاد    

دکترای تخصصی

مخابرات سیستم

پست الكترونیك: azadh88@yahoo.com

ناصر پرهیزگار   

دکترا-استاد یار

مخابرات

پست الكترونیك: parhizgar@yahoo.com

محمد صادق جوادی اصطهباناتی   

دکترای تخصصی

قدرت

پست الكترونیك: javadi@yahoo.com

رحیم غیور    

دکترای تخصصی

الکترونیک

پست الكترونیك: ghayor @yahoo.com

زهرا کرمی هرستانی    

دکترا

الکترونیک

پست الكترونیك: zahrakaramih@yahoo.com

آذر محمود زاده    

دکترای تخصصی

مخابرات

پست الكترونیك: azar_mahmoodzadeh@yahoo.com

زهرا عادل پور    

فوق لیسانس

مخابرات

پست الكترونیك: adelporz@yahoo.com

نبی الله شیری    

فوق لیسانس

الکترونیک

پست الكترونیك: nabi.shiri@gmail.com

علیرضا کریمی    

فوق لیسانس

الکترونیک

پست الكترونیك: karimi121@gmail.com

امیر حسین قیصری    

فوق لیسانس

قدرت

پست الكترونیك: amir.gheisari@gmail.com

مجتبی صادقی    

فوق لیسانس

الکترونیک

پست الكترونیك: sadeghi@yahoo.com

سید حسین شمس    

فوق لیسانس

مخابرات

پست الكترونیك: s.hossein.shams@gmail.com

محبوبه اقتصاد    

فوق لیسانس

مخابرات

پست الكترونیك: eghtesadi@yahoo.com

مهناز محمدی    

فوق لیسانس

مخابرات

پست الكترونیك: mnm@iaushiraz.net

مریم محیط پور    

دکترای تخصصی

مهندسی هسته ای

پست الكترونیك: mohitpour@gmail.com

رامین براتی    

دکترای تخصصی

مهندسی راکتور

پست الكترونیك: raminb@gmail.com

حبیب صفی قلی    

دکترای تخصصی

مهندسی پرتو پزشکی

پست الكترونیك: safigholi@gmail.com