دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی برق-قدرت

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق

کارشناسی

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

کارشناسی ارشد

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-مخابرات

دکترا

دکتر فرشاد پسران

مهندسی برق-الکترونیک

دکترا

دکتر فرشاد پسران