دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

علیرضا تهور    

دکترا - استاد یار

طراحی کاربردی

پست الكترونیك: tahavvor@iaushiraz.ac.ir

احمد افسری    

دکترا -استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد جواد کاظم زاده پارسی    

دکترا استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

فاطمه خاموشی ابرقوئی    

دکترا- استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

مهرداد محمدی    

دکترا استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

علی نجفی اردکانی   

استاد یار-دکترا

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

حمید رضا خاک ره   

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

پرهام زاهدی نژاد    

دکترا- استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

دارا فاظل    

فوق لیسانس

هوش مصنوعی

پست الكترونیك: @yahoo.com

سالار خواجه پور    

دکترا

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

یوسف بازرگان لاری    

دکترا

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

رضا جاهدی    

دکترا

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد مهدی توکل    

دکترا

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

غلامحسین خلف    

دکترا - استاد یار

مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

محمد حسن کدیور    

دکترا

هکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com

هاجر حسنی اردکانی    

فوق لیسانس

بیو مکانیک

پست الكترونیك: @yahoo.com