دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا تهور

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

دکترا

دکتر علیرضا تهور

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناسی ارشد

دکتر احمد افسری

مهندسی مکانیک

کارشناسی

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

کارشناسی

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

دکتر محمد مهدی توکل